NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.
Ngày đăng: 26/08/2021 10:18:43

Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 700.000 cổ phiếu NHA

- Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 820.846 cổ phiếu, tỷ lệ 2,92%

- Loại giao dịch đăng ký: Đăng ký bán

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỉ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 120.846 cổ phiếu, tỷ lệ 0,43%

- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận

- Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021

Tải File CBTT