NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 19/09/2023 về việc thông qua kế hoạch vay vốn từ ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 19/09/2023 về việc thông qua kế hoạch vay vốn từ ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT

NHA: CBTT Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2022 đã được kiểm toán

NHA: CBTT Báo cáo đã được kiểm toán về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 281.165.500.000 đồng lên 421.745.200.000 đồng (giai đoạn từ tháng 03/2022 đến tháng 12/2022)

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt chào bán theo yêu cầu của UBCKNN tại Công văn số 4574/UBCK-GSĐC ngày 11/7/2023

Báo cáo tình hình sử dụng vốn của các đợt chào bán theo yêu cầu của UBCKNN tại Công văn số 4574/UBCK-GSĐC ngày 11/7/2023

NHA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

NHA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký số 335/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2021

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

NHA: CBTT BCTC Quý 2/2023 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

NHA: CBTT BCTC Quý 2/2023 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023 về việc thông qua kế hoạch vay vốn từ ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NHA/NQ-HĐQT ngày 03/07/2023 về việc thông qua kế hoạch vay vốn từ ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT

NHA: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2023

NHA: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2023

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét bán niên năm 2023 của Tổng công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2023/NQ-HĐQT ngày 14/06/2023 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét bán niên năm 2023 của Tổng công ty