NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 12/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 12/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

NHA: CBTT niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

NHA: CBTT niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

 

NHA: Công bố thông tin Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

NHA: Công bố thông tin Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

NHA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 11

NHA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 11

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán thay đổi niêm yết.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán thay đổi niêm yết là: 08/7/2021.