NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 06/2021/NHA/NQ-HĐQT.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 06/2021/NHA/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội  - Chi nhánh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số: 05/2021/NHA/NQ-HĐQT.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số: 05/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NHA/NQ-HĐQT

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 về việc thông qua kế hoạch và phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Bầu trưởng ban kiểm soát.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 01/2021/NHA/QĐ-BKS ngày 19 tháng 4 năm 2021 về việc bầu Trưởng ban kiểm soát Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản và Tài Liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản và Tài Liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số: 1049/QĐ-CT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số: 1049/QĐ-CT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông: Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT NHA đã mua 500.000 cổ phiếu.

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 NHA nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Ông: Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT đã mua 500.000 cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.