NHA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.

Ngày 21/12/2020 NHA nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Peter Eric Dennis, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 12 ngày 01 tháng 12 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HDDDQT số 12/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cảng Yên Lệnh.

NHA: Công bố thông tin Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

NHA: Công bố thông tin ngày 09/11/2020 NHA nhận được Thông báo số 1849/TB-GSDHCM ngày 05/11/2020 của Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

NHA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.

Ngày 08/11/2020 NHA nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Peter Eric Dennis, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

NHA: Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

HOSE : Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua hồ sơ niêm yết chứng khoán trên HOSE.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 11/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020 Thông qua hồ sơ niêm yết chứng khoán trên HOSE.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của HNX chấp thuận Niêm Yết bổ sung cổ phiếu ESOP.

NHA công bố thông tin ngày 23/10/2020 đã nhận được Quyết định số 576/QĐ-SGDHN ngày 22/10/2020 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung: 400.000 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2020.

NHA: Công bố thông tin ngày 15/10/2020 NHA nhân được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD-9 thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 24.144.965 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 241.449.650.000 đồng.