NHA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 11

NHA: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 11

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 11

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán thay đổi niêm yết.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán thay đổi niêm yết là: 08/7/2021.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT số: 10/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT số 10/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 Thông qua sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

 

NHA: CBTT nhận được công văn số 3219/UBCK-QLCB ngày 29/6/2021 của UBCK Nhà nước về việc kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA

NHA: CBTT nhận được công văn số 3219/UBCK-QLCB ngày 29/6/2021 của UBCK Nhà nước về việc kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA. Theo đó, NHA đã thực hiện phân phối: 350.000 cổ phiếu.

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10.

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.