NHA: Công bố thông tin Quyết định số: 1049/QĐ-CT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số: 1049/QĐ-CT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ông: Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT NHA đã mua 500.000 cổ phiếu.

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 NHA nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Ông: Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT đã mua 500.000 cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm TV BKS.

NHA: Công bố thông tin ngày 21/3/2021 NHA nhận được đơn từ nhiệm Thành viên BKS của ông Mai Thanh Trọng và ông Vũ Văn Đồng.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NHA/NQ-HĐQT Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NHA/NQ-HĐQT Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: 18/03/2021.

NHA: Công bố thông tin BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NHA.