NHA: Công bố thông tin công văn xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin công văn xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NHA/NQ-HĐQT về việc hoãn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/2020/NHA/NQ-HĐQT về việc hoãn ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Lịch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sẽ được tổ chức vào thời gian thích hợp do HĐQT quyết định sau.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ 2 ngày 06 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT đã mua 200.000 cp NHA

Ngày 13/03/2020 NHA nhận được Báo cáo kết quả mua cổ phiếu NHA của Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin BCTC năm 2019 đã được kiểm toán.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân.

Ngày 26/02/2020 NHA nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 200.000 cổ phiếu NHA.