NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 3 năm 2022

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 3 năm 2022

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động và Danh sách CBNV được tham gia chương trình.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 11/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 19/10/2022 thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động và Danh sách CBNV được tham gia chương trình.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 18/10/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của Tổng Công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 10/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 18/10/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của Tổng Công ty.

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Nguyễn Đắc Long - Tổng giám đốc đăng ký mua 100.000 cổ phiếu NHA

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT đã bán 88.432 cổ phiếu.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 11/09/2022 bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 11/09/2022 bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

NHA: Thông báo thay đổi nhân sự

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo: Sau khi có đơn từ nhiệm và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận, ông Nguyễn Hồng Thái không còn đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty từ ngày 07/09/2022.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/09/2022 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hồng Thái

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/09/2022 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hồng Thái

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng giám đốc - Nguyễn Hồng Thái

Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng giám đốc đăng ký bán 88.432 cổ phiếu.