NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 06 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 06 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tỷ lệ phát hành: 36%.

NHA: Công bố thông tin ký Hợp đồng Kiểm toán BCTC năm 2020.

NHA: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán sô 14/2020/HĐKT ngày 26/6/2020 giữa NHA và Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2020 của NHA.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.

NHA: Công bố thông tin thay đổi nhân sự

NHA: Công bố thông tin thay đổi nhân sự bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Minh Hoàn giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Bà Đặng Thị Thu Phương giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Quyết định bầu Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT và Quyết định bầu Trưởng Ban Kiểm soát của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản và Tài Liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết, Biên bản và Tài Liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Cập nhật Sơ yếu lý lịch các ứng viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Ba ngày 09 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.