NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội sẽ thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - Đăng ký mua 500.000 CP.

NHA - Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - Đăng ký mua 500.000 CP.

NHA: Công bố thông tin Quyết định xử phạt của vi phạm hành chính của Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 1333/QĐ-XPVPHC ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt của vi phạm hành chính năm 2017-2018.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

NHA Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NHA - Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo.

NHA: Báo cáo thường niên năm 2018.

NHA - Báo cáo thường niên năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tài liệu họp năm 2019.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tài liệu họp năm 2019.

Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ 4 ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: CBTT Quyết định số 1885/QĐ-CT ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Cục thuế tỉnh Hà Nam.

NHA: CBTT Quyết định số 1885/QĐ-CT ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Cục thuế tỉnh Hà Nam.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019