NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NHA-NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 01/2020/NHA-NQ-HĐQT ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc thông qua tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

NHA: CBTT Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2019

NHA: CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: Công bố thông tin ngày Giao dịch đầu tiên cổ phiếu Niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin ngày 05/12/2019 NHA nhận đươc Thông báo số 1407/TB-SGDHN ngày 02/12/2019 của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 26-11-2019 NHA nhận được Quyết định số 783/QĐ-SGDHN ngày 25-11-2019 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 2.408.124 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

NHA: Công bố thông tin bất thường về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 147/2010/GCNCP-VSD-7 ngày 15/11/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

NHA: Công bố thông tin bất thường về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 147/2010/GCNCP-VSD-7 ngày 15/11/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7.

NHA: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 16%

NHA: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 16%