UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

NHA Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.

NHA Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và Giải trình Chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và Giải trình Chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Bảng Cung cấp thông tin về quản trị công ty bán niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Bảng Cung cấp thông tin về quản trị công ty bán niên năm 2019.

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn bán niên năm 2019.

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn bán niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên năm 2019.

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP.

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP.

NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán số: 13/2019/NHA-CV ngày 25 tháng 6 năm 2019 giữa NHA và Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện Soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2019 của NHA.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội sẽ thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.