NHA: CBTT NQ HĐQT Số 01/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019 về việc thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

NHA: CBTT NQ HĐQT Số 01/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019 về việc thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018.

NHA: Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn đến 31 tháng 12 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn đến 31 tháng 12 năm 2018.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA:CBTT ngày 27 tháng 8 năm 2018 nhận được thông báo số 979-TB-SGDHN ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Sở giao dịch chứng khoàn Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ESOP niêm yết bổ sung.

NHA:CBTT ngày 27 tháng 8 năm 2018 nhận được thông báo số 979-TB-SGDHN ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Sở giao dịch chứng khoàn Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ESOP niêm yết bổ sung.

Số lượng cổ phiếu: 250.000 cổ phiếu.

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018.

NHA: CBTT chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP

NHA: CBTT ngày 17-8-2019 NHA nhận được Quyết định số 525.QĐ-SGDHN ngày 15 tháng 8 năm 2018 về chấp thuận niêm yết bổ sung 250.000 cổ phiếu ESOP.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã được soát xét.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018.

NHA: CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 6.

Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147-2010-GCNCP-VSD-6 ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.