NHA: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6.

NHA: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6.

Lý do thay đổi: Tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty, số lượng phát hành 250.000 cp.

NHA: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 30 tháng 7 năm 2018

NHA: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 30 tháng 7 năm 2018 về việc thông qua sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ công ty và Thông qua hồ sơ Lưu ký bổ sung, Niêm yết bổ sung theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

NHA: CBTT phát hành thành công 250.000 cổ phiếu ESOP.

NHA: CBTT ngày 25 tháng 7 năm 2018 nhân được CV số 4501 ngày 23 tháng 7 năm 2018 của UBCK NN về việc BCKQ phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA. Theo đó, NHA đã phát hành thành công 250.000 cổ phiếu.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018.

NHA: Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn đến 30 tháng 6 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn đến 30 tháng 6 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2018.

NHA: CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 250.000 cp.

NHA: CBTT nhận được Công văn của UBCKNN về việc phát hành esop của NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 02 tháng 7 năm 2018 nhận được Công văn số 3974_UBCK-QLCB ngày 26 tháng 6 năm 2018 của UBCKNN về việc phát hành esop của NHA.