NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán số: 12/2018/NHA-CV ngày 28 tháng 6 năm 2018 giữa NHA và Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện Soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2018 của NHA.

NHA: CBTT Ngày giao dịch đầu tiên của 2.041.528 cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức phát hành CP trả cổ tức.

Ngày 27 tháng 6 năm 2018 NHA nhận được Thông báo số 657_TB-SGDHN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của 2.041.528 cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5.

NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT Thông qua thực hiện PA PHCPT cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT số 06 ngày 19-6-2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội, Thông qua thực hiện PA phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

NHA: CBTT bất thường chấp thuận niêm yết bổ sung.

Ngày 18 tháng 6 năm 2018 NHA nhận được Quyết định số: 337-QĐ-SGDHN ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 2 041 528 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

NHA: Cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần 5.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ năm số 147/2010/GCNCP-VSD-5 ngày 06/06/2018 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần 5.

NHA: Công bố thông tin ngày 08 tháng 6 năm 2018 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD-5 ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội sẽ thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

NHA_ CBTT bất thường về việc UBCKNN đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA

Ngày 29 tháng 5 năm 2018 NHA đã nhận được công văn số 3238 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của UBCKNN về việc đã nhận BCKQ phát hành cổ phiểu để trả cổ tức. Theo đó, NHA đã phát hành thành công 2.041.528 cổ phiếu.