NHA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và nhận cổ tức bằng tiền mặt.

NHA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2017.

Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 28/7/2017.

NHA - Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA - Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị nam Hà Nội

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị nam Hà Nội.

NHA - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành: 10%.

NHA Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

NHA - Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo

NHA - Báo cáo tài chính quý I năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Báo cáo tài chính quý I năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp thành lập Công ty cổ phần Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam

NHA - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp thành lập Công ty cổ phần Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam

NHA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

NHA - Báo cáo thường niên năm 2016

NHA - Báo cáo thường niên năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.