NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt ngày hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2016

NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt ngày hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2016 và Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

NHA - Báo cáo quản trị công ty năm 2015

NHA - Báo cáo quản trị năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Báo cáo quản trị công ty năm 2015

NHA - Báo cáo quản trị năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Báo cáo Quý IV/2015

NHA: Báo cáo Quý IV/2015

[NHA] báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

quý cổ đông vui lòng nhấn vào link để tải tài liệu

NHA: Ngày chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

NHA: Ngày 10/11/2015 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

[NHA]: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Lợi nhuận quý 3 tăng đột biến từ các dự án BĐS

NHA: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015

Ngày 18-9-2015 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã chấp thuận hồ sơ NHA trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

[NHA] Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

Nghị Quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền  năm 2014 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 là 5,5%/cổ phiếu.

Ngày thanh toán: Dự kiến bắt đầu từ ngày 10/11/2015.