[NHA] Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Ngày 12/4/2016 ngài PETER ERIC DENNIS – Cổ đông lớn của NHA đến thăm và làm việc tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Ngày 12/4/2016 ngài PETER ERIC DENNIS – Cổ đông lớn của NHA đến thăm và làm việc tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

NHA- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

NHA- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 650.000 CP

Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 650.000 CP

NHA - Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 500.000 CP

Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 500.000 CP

NHA - Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - đã mua 500.000 CP

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - đã mua 500.000 CP

NHA - Báo cáo thường niên năm 2015

NHA - Báo cáo thường niên năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA-Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Peter Eric Dennis

NHA-Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Peter Eric Dennis