NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đắc Long - Phó Tổng giám đốc

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đắc Long - Phó Tổng giám đốc

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 2 năm 2022

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 2 năm 2022

NHA: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2022

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán: Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 07/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét bán niên năm 2022

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số: 07/2022/NQ-HĐQT ngày 27/06/2022 về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và soát xét bán niên năm 2022 của Tổng công ty.

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Nguyễn Đắc Long - Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 60.000 cổ phiếu NHA

NHA: Thư của Chủ tịch HĐQT gửi Quý Cổ đông

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội gửi thư đến các Quý Cổ đông.

Thông báo tạm dừng giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Minh Hoàn và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Đạo

Chủ tịch Hội đồng quản trị - Nguyễn Minh Hoàn và Phó Tổng giám đốc - Nguyễn Hoàng Đạo thông báo tạm dừng giao dịch cổ phiếu đã đăng ký ngày 11/05/2022 theo công văn số 830/SGDHCM–NY ngày 13 tháng 05 năm 2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 180.000 cổ phiếu NHA