NHA - Ông: Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP

Ông: Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - đăng ký mua 500.000 CP

NHA - Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - đăng ký mua 500.000 CP

Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - đăng ký mua 500.000 CP

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

NHA - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

NHA - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt ngày hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2016

NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt ngày hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2016 và Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

NHA - Báo cáo quản trị công ty năm 2015

NHA - Báo cáo quản trị năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Báo cáo quản trị công ty năm 2015

NHA - Báo cáo quản trị năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Báo cáo Quý IV/2015

NHA: Báo cáo Quý IV/2015

[NHA] báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

quý cổ đông vui lòng nhấn vào link để tải tài liệu

NHA: Ngày chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

NHA: Ngày 10/11/2015 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.