NHA_CBTT Nghị quyết HĐQT số 02

NHA_CBTT Nghị quyết HĐQT số 02

NHA_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

NHA_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

CBTT_Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

CBTT_Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

CBTT_Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

CBTT_Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

NHA_CBTT giao dịch của cổ đông nội bộ

NHA_CBTT giao dịch của cổ đông nội bộ

 

[NHA] Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014

[NHA] Báo cáo tình hình quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội năm 2014

[NHA] Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014, Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước và Công bố thông tin BCTC

[NHA] Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014, Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước và Công bố thông tin BCTC

NHA_CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng CBCNV

NHA_CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng CBCNV

NHA_CBTT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

NHA_CBTT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

NHA: CBTT về việc phát hành cổ phiếu thưởng CBCNV

NHA: CBTT về việc phát hành cổ phiếu thưởng CBCNV