NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc - đã mua 36.700 CP

NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc - đã mua 36.700 CP

NHA: Báo cáo tài chính quý III/2011 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

NHA: Báo cáo tài chính quý III/2011 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

NHA: Báo cáo quản trị Quý 3/2011

NHA: Báo cáo quản trị Quý 3/2011

NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

NHA: Báo cáo tài chính soát xét 2011

NHA: Báo cáo tài chính soát xét 2011

NHA: Giải trình chênh lệch quý II/2011

NHA: Giải trình chênh lệch quý II/2011

NHA: Báo cáo tài chính Quý II/2011

NHA: Báo cáo tài chính quý II/2011

NHA: Báo cáo tài chính Quý I năm 2011.

Báo cáo tài chính Quý I năm 2011 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA)

NHA: Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội