NHA: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010 của NHA

Báo cáo tài chính năm 2010 của NHA đã được kiểm toán.

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2011

Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên 2011

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Thời gian: 08h30 thứ Hai, ngày 21 tháng 02 năm 2011

NHA: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2011

Căn cứ thông báo số 4611/TB-VSD ngày 29/12/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHA như sau:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông 2011

Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

NHA: Báo cáo tài chính Quý III năm 2010

Báo cáo tài chính Quý III năm 2010 của NHA

NHA: Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2010

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2010 của NHA

NHA: Bản cáo bạch

Bản cáo bạch.

NHA: Báo cáo kiểm toán quý I/2010

Báo cáo kiểm toán quý I/2010.

NHA: Báo cáo kiểm toán 2009

Báo cáo kiểm toán 2009.