NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 180.000 cổ phiếu NHA

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký mua 180.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 về việc thông qua Quy chế và thành lập Ban Kiểm toán nội

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 06/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 về việc thông qua Quy chế và thành lập Ban Kiểm toán nội

NHA: Công bố thông tin Thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

NHA: CBTT nhận được Quyết định số 268/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội được thay đổi đăng ký niêm yết

NHA: Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các Tài liệu kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 26/04/2022 thông qua

NHA: Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và các Tài liệu kèm theo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 26/04/2022 thông qua

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 347/QĐ-CTHNA ngày 20/04/2022 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và giải trình kèm theo.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 347/QĐ-CTHNA ngày 20/04/2022 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế và giải trình kèm theo.

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 1 năm 2022

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 1 năm 2022

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 12

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 12

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NHA: Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022