NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2021.

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội: Công bố thông tin BCTC Quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

NHA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

NHA: Thư ngỏ gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội gửi Thư ngỏ đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư

NHA: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

NHA: Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

NHA: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt Danh sách Cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu như sau:

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

NHA: Công bố thông tin bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm như sau:

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận số 335/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp về việc Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.