NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 26/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long – Phó Tổng giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 26/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long – Phó Tổng giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 25/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 thông qua kế hoạch và phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 25/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 thông qua kế hoạch và phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam như sau:

NHA: CBTT Công văn số 114/2021/NHA-CV ngày 06/12/2021 V/v: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021

20211206 - NHA - CV 114 ngay 06.12.2021 ve viec dinh chinh NQ HDQT so 23 ngay 04.12.2021_signed.pdf

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 24/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 24/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 23/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Nghị quyết HĐQT số: 23/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành; thứ tự mục đích ưu tiên sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động.

NHA: CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồng Thái - Tổng giám đốc và Nguyễn Đắc Long - Phó Tổng giám đốc

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 22/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 22/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 về việc Thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 và phương án vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc Thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT là người có liên quan đến Công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc Thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT là người có liên quan đến Công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 23/10/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 23/10/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

NHA: CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ

NHA: CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ