NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán thay đổi niêm yết.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của chứng khoán thay đổi niêm yết là: 08/7/2021.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT số: 10/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2021.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT số 10/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 30/6/2021 Thông qua sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu ESOP.

 

NHA: CBTT nhận được công văn số 3219/UBCK-QLCB ngày 29/6/2021 của UBCK Nhà nước về việc kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA

NHA: CBTT nhận được công văn số 3219/UBCK-QLCB ngày 29/6/2021 của UBCK Nhà nước về việc kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA. Theo đó, NHA đã thực hiện phân phối: 350.000 cổ phiếu.

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10.

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán số 25/2021/HĐKT ngày 24/6/2021 thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2021.

NHA: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán số 25/2021/HĐKT ngày 24/6/2021 thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2021.

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của NHA.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 09 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021 của NHA.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 08/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 thông qua sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.