NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13

NHA: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hồng Thái - Thành viên HĐQT đã bán 88.432 cổ phiếu.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 11/09/2022 bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 09/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 11/09/2022 bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty

NHA: Thông báo thay đổi nhân sự

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo: Sau khi có đơn từ nhiệm và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận, ông Nguyễn Hồng Thái không còn đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty từ ngày 07/09/2022.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/09/2022 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hồng Thái

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 08/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/09/2022 thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hồng Thái

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Tổng giám đốc - Nguyễn Hồng Thái

Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng giám đốc đăng ký bán 88.432 cổ phiếu.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đắc Long - Phó Tổng giám đốc

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đắc Long - Phó Tổng giám đốc

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 2 năm 2022

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 2 năm 2022