NHA: CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồng Thái - Tổng giám đốc và Nguyễn Đắc Long - Phó Tổng giám đốc

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 22/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 22/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 về việc Thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 11/2021 đến tháng 11/2022 và phương án vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thị xã Duy Tiên – Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc Thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT là người có liên quan đến Công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 21/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/10/2021 về việc Thông qua kế hoạch giao dịch với ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT là người có liên quan đến Công ty.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 23/10/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 23/10/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

NHA: CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ

NHA: CBTT Báo cáo tài chính Quý III/2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ

NHA: Ngày trở thành cổ đông lớn của Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng Giám đốc

NHA: Phó Tổng giám đốc - Nguyễn Hoàng Đạo trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty từ ngày 12/10/2021, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ 5,37%

NHA: Ngày trở thành cổ đông lớn của Nguyễn Đức Kiên - Phó Tổng Giám đốc

Ngày 18/10/2021, NHA nhận được Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đức Kiên, cụ thể như sau

NHA: Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thái đăng ký bán 80.900 cổ phiếu NHA

NHA: Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thái đăng ký bán 80.900 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT Phó TGĐ Nguyễn Đắc Long đăng ký mua 50.000 cổ phiểu NHA

Tổng công ty ĐTPT Nhà và đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Nguyễn Đắc Long - Phó TGĐ

NHA: CBTT nhận được văn bản số 6282/UBCK-PTTT ngày 14/10/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 49% đầy đủ, hợp lệ theo quy định

NHA: CBTT nhận được văn bản số 6282/UBCK-PTTT ngày 14/10/2021 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 49% đầy đủ, hợp lệ theo quy định