Lĩnh vực xây dựng Hạ tầng

Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tham gia vào các lĩnh vực sau:

 

Xem thêm
NHA: CBTT về việc ký hợp đồng kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31/12/2022

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán: Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 như sau:

Xem thêm