NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

NHA: Công bố thông tin ngày 14/6/2021 NHA nhận được Công văn số 2813/UBCK-QLCB ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBCK NN về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 14/6/2021 NHA nhận được Công văn số 2813/UBCK-QLCB ngày 11 tháng 6 năm 2021 của UBCK NN về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của NHA.

NHA: CBTT ngày 10/6/2021 NHA nhận được công văn số: 2721/UBCK-QLCB ngày 09/6/2021 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

NHA: CBTT ngày 10/6/2021 NHA nhận được công văn số: 2721/UBCK-QLCB ngày 09/6/2021 của UBCK NN về việc kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA. THeo đó, NHA đã thực hiện phân phối: 3.621.585 cổ phiếu.

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

 

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

 

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

NHA: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/5/2021.

NHA: Công bố thông tin ngày 10/5/2021 nhân được Công văn số: 1844/UBCK-QLCB ngày 07/5/2021.

NHA: CBTT ngày 10/5/2021 NHA nhận được Công văn số 1844/UBCK-QLCB ngày 07/5/2021 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 07 ngày 10/5/2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số: 07 ngày 10/5/2021 thông qua thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động