NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NHA/NQ-HĐQT

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NHA/NQ-HĐQT 

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc Từ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Duyến

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc Từ nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Ngọc Duyến

NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng giám đốc

NHA: CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của Nguyễn Thành Mỹ - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Chủ tịch HĐQT

 

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 700.000 cổ phiếu NHA

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ.

Ông Nguyễn Thành Mỹ - người có liên quan của Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 700.000 cổ phiếu NHA

NHA: CBTT Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

NHA: CBTT Báo cáo tài chính đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/6/2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 12/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2021

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số: 12/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

NHA: CBTT niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

NHA: CBTT niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)