NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

NHA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian: 07 giờ 30 phút, Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin nhận được đơn từ nhiệm TV BKS.

NHA: Công bố thông tin ngày 21/3/2021 NHA nhận được đơn từ nhiệm Thành viên BKS của ông Mai Thanh Trọng và ông Vũ Văn Đồng.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NHA/NQ-HĐQT Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NHA/NQ-HĐQT Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày: 18/03/2021.

NHA: Công bố thông tin BCTC năm 2020 đã được kiểm toán.

NHA: Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán và giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NHA.

NHA: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Peter Eric Dennis.

Ngày 30 tháng 01 năm 2021 NHA nhận được Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Peter Eric Dennis, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty Năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty Năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết hội đồng quản trị Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Duy Tiên để thực hiện dự án Khu dân cư Mộc Bắc tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết hội đồng quản trị Thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã Duy Tiên để thực hiện dự án Khu dân cư Mộc Bắc tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2020

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.