NHA: CBTT Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NHA.

NHA: CBTT ngày 18 tháng 01 năm 2021 NHA nhận được Thông báo số 63/TB-SGDHCM ngày 13/01/2021 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NHA.

NHA: Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã CK: NHA) như sau:

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày giao dịch đầu tiên tại HSX là: 21/01/2021.

- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của NHA là: 20.600 đồng/1 cổ phiếu.

NHA nhận được Thông báo số 46 ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ngày 12 tháng 01 năm 2021 NHA nhận được Thông báo số 46/TB-VSD ngày 11 tháng 01 năm 2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán NHA từ thị trường niêm yết yết HNX sang thị trường niêm yết HOSE.

NHA: Công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục.

NHA: Công bố thông tin Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Phụ lục.

NHA: Công bố thông tin Quyết định hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện của NHA tại HNX.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 02/QĐ-SGDHN ngày 07 tháng 01 năm 2021 về việc chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với những nội dung sau:

NHA: Ngày 13/01/2021, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội .

NHA: Ngày 13/01/2021, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội.

 

NHA: Công bố thông tin Quyết định châp thuận niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

NHA công bố thông tin ngày 02 tháng 01 năm 2021, Tổng công ty đã nhận được Quyết định số: 889/QĐ-SGDHCM ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

NHA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.

Ngày 21/12/2020 NHA nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Peter Eric Dennis, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 12 ngày 01 tháng 12 năm 2020.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HDDDQT số 12/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2020 về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cảng Yên Lệnh.