NHA: Công bố thông tin Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

NHA: Công bố thông tin ngày 09/11/2020 NHA nhận được Thông báo số 1849/TB-GSDHCM ngày 05/11/2020 của Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh về việc đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

NHA: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.

Ngày 08/11/2020 NHA nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên của Peter Eric Dennis, cụ thể như sau:

NHA: Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

NHA: Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

HOSE : Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

HOSE: Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua hồ sơ niêm yết chứng khoán trên HOSE.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 11/2020/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/11/2020 Thông qua hồ sơ niêm yết chứng khoán trên HOSE.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của HNX chấp thuận Niêm Yết bổ sung cổ phiếu ESOP.

NHA công bố thông tin ngày 23/10/2020 đã nhận được Quyết định số 576/QĐ-SGDHN ngày 22/10/2020 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung: 400.000 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2020.

NHA: Công bố thông tin ngày 15/10/2020 NHA nhân được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD-9 thay đổi lần thứ 9 ngày 13/10/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 24.144.965 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 241.449.650.000 đồng.

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 09

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 09 số 147/2010/GCNCP-VSD-9 ngày 13/10/2020 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

NHA: Công bố thông tin Quyết định chấp thuận Niêm Yết bổ sung của HNX.

NHA công bố thông tin ngày 13/10/2020 đã nhận được Quyết định số 500/QĐ-SGDHN ngày 23/9/2020 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung: 6.285.316 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.