NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9.

NHA: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9.Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 là: 241.449.650.000 đồng. Lý do thay đổi: NHA tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Tăng vôn cổ phần từ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 10 về việc sửa đổi VĐL và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.

NHA: Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT số 10/2020/NQ-HĐQT ngày 05/10/2020 về việc sửa đổi vốn Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV trong công ty và Thông qua hồ sơ NYBS, LKBS.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung.
Số lượng cổ phiếu NYBS: 6.285.316 CP.
Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 06/10/2020.

NHA: Công bố thông tin công văn số 5851.UBCK-QLCB ngày 29.9.2020 của UBCK Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của NHA.

NHA: Công bố thông tin công văn số 5851.UBCK-QLCB ngày 29.9.2020 của UBCK Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động của NHA. Theo đó NHA đã phát hành thành công 400.000 CP thưởng cho người lao động.

Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 1.000 CP

Nguyễn Hoàng Đạo - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 1.000 CP

NHA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 8 ngày 15/9/2020.

NHA: Công bố thông tin ngày 18/9/2020 NHA nhân được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147/2010/GCNCP-VSD-8 thay đổi lần thứ 8 ngày 15/9/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ phiếu đăng ký: 23.744.965 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 237.449.650.000 đồng.

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Ngọc Hương

Ngày 18/9/2020 NHA nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Ngọc Hương, cụ thể như sau:

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 08

NHA: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 08

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân.

Ngày 10/9/2020 NHA nhận được Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Phạm Văn Tuân, cụ thể như sau: