NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018.

NHA: Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn đến 31 tháng 12 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn đến 31 tháng 12 năm 2018.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA:CBTT ngày 27 tháng 8 năm 2018 nhận được thông báo số 979-TB-SGDHN ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Sở giao dịch chứng khoàn Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ESOP niêm yết bổ sung.

NHA:CBTT ngày 27 tháng 8 năm 2018 nhận được thông báo số 979-TB-SGDHN ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Sở giao dịch chứng khoàn Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ESOP niêm yết bổ sung.

Số lượng cổ phiếu: 250.000 cổ phiếu.

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018.

NHA: CBTT chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu ESOP

NHA: CBTT ngày 17-8-2019 NHA nhận được Quyết định số 525.QĐ-SGDHN ngày 15 tháng 8 năm 2018 về chấp thuận niêm yết bổ sung 250.000 cổ phiếu ESOP.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018 đã được soát xét.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018.

NHA: CBTT Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 6.

Ngày 10 tháng 8 năm 2018 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 147-2010-GCNCP-VSD-6 ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

NHA: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6.

NHA: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6.

Lý do thay đổi: Tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty, số lượng phát hành 250.000 cp.

NHA: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 30 tháng 7 năm 2018

NHA: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07 ngày 30 tháng 7 năm 2018 về việc thông qua sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ công ty và Thông qua hồ sơ Lưu ký bổ sung, Niêm yết bổ sung theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.