NHA: CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: CBTT Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2019.

NHA: Công bố thông tin ngày Giao dịch đầu tiên cổ phiếu Niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin ngày 05/12/2019 NHA nhận đươc Thông báo số 1407/TB-SGDHN ngày 02/12/2019 của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Niêm yết bổ sung.

NHA: Công bố thông tin chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 26-11-2019 NHA nhận được Quyết định số 783/QĐ-SGDHN ngày 25-11-2019 của HNX về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 2.408.124 cổ phiếu NHA theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

NHA: Công bố thông tin bất thường về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 147/2010/GCNCP-VSD-7 ngày 15/11/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

NHA: Công bố thông tin bất thường về việc nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 147/2010/GCNCP-VSD-7 ngày 15/11/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

 

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 7.

NHA: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 16%

NHA: Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 do tăng vốn cổ phần từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 16%

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019.

NHA: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 07/11/2019 thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ và thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và Niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành thêm.

NHA: CBTT ngày 06 tháng 11 năm 2019 NHA nhận được công văn số 6433/UBCK-QLCB ngày 23 tháng 10 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của NHA.

NHA: CBTT ngày 06 tháng 11 năm 2019 NHA nhận được công văn số 6433/UBCK-QLCB ngày 23 tháng 10 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc đã nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của NHA. Theo đó, NHA đã phát hành thành công 2.408.124 cổ phiếu.

NHA: BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - PETER ERIC DENNIS.

NHA: BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - PETER ERIC DENNIS