NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành kèm theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

NHA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018

NHA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018.

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tỷ lệ phát hành: 16%.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019

NHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

NHA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

NHA: Công bố thông tin ngày 21 thang 9 năm 2019 nhận được công văn số 5445/UBCK-QLCB ngày 10 tháng 9 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 21 thang 9 năm 2019 nhận được công văn số 5445/UBCK-QLCB ngày 10 tháng 9 năm 2019 của UBCK Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA.

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

NHA Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu.

NHA Công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2019 đã được soát xét.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2019.