NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và Giải trình Chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 và Giải trình Chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: Công bố thông tin Bảng Cung cấp thông tin về quản trị công ty bán niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Bảng Cung cấp thông tin về quản trị công ty bán niên năm 2019.

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn bán niên năm 2019.

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn bán niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo quản trị bán niên năm 2019.

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP.

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 500.000 CP.

NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán số: 13/2019/NHA-CV ngày 25 tháng 6 năm 2019 giữa NHA và Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện Soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2019 của NHA.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019.

NHA: CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội sẽ thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2019 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - Đăng ký mua 500.000 CP.

NHA - Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - Đăng ký mua 500.000 CP.

NHA: Công bố thông tin Quyết định xử phạt của vi phạm hành chính của Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

NHA: Công bố thông tin Quyết định số 1333/QĐ-XPVPHC ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc xử phạt của vi phạm hành chính năm 2017-2018.

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019

NHA Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019