NHA Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NHA - Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo.

NHA: Báo cáo thường niên năm 2018.

NHA - Báo cáo thường niên năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tài liệu họp năm 2019.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và Tài liệu họp năm 2019.

Thời gian: 7 giờ 30 phút, Thứ 4 ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty - Cụm Công nghiệp Cầu Giát, xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA: CBTT Quyết định số 1885/QĐ-CT ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Cục thuế tỉnh Hà Nam.

NHA: CBTT Quyết định số 1885/QĐ-CT ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Cục thuế tỉnh Hà Nam.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

NHA: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

NHA: CBTT Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ngày Đăng ký cuối cùng: 18 tháng 3 năm 2019.

NHA: CBTT NQ HĐQT Số 01/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019 về việc thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

NHA: CBTT NQ HĐQT Số 01/2019/NHA/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019 về việc thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018.