NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018 và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

NHA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: CBTT Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2018.

NHA: Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn đến 30 tháng 6 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn đến 30 tháng 6 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2018.

NHA: CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

NHA: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 250.000 cp.

NHA: CBTT nhận được Công văn của UBCKNN về việc phát hành esop của NHA.

NHA: Công bố thông tin ngày 02 tháng 7 năm 2018 nhận được Công văn số 3974_UBCK-QLCB ngày 26 tháng 6 năm 2018 của UBCKNN về việc phát hành esop của NHA.

NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018.

NHA: Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán số: 12/2018/NHA-CV ngày 28 tháng 6 năm 2018 giữa NHA và Chi nhánh công ty TNHH kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện Soát xét BCTC giữa niên độ và Kiểm toán BCTC năm 2018 của NHA.

NHA: CBTT Ngày giao dịch đầu tiên của 2.041.528 cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức phát hành CP trả cổ tức.

Ngày 27 tháng 6 năm 2018 NHA nhận được Thông báo số 657_TB-SGDHN ngày 22 tháng 6 năm 2018 của HNX về ngày giao dịch đầu tiên của 2.041.528 cổ phiếu niêm yết bổ sung phát hành theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngày giao dịch chính thức: Thứ Sáu, ngày 29 tháng 6 năm 2018.

NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5.

NHA: Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5.