NHA Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017

NHA công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Tỷ lệ phát hành 16% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Ngày ĐKCC: 11-5-2018.

[NHA] Công bố thông tin nhận được công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Ngày 17/4/2018 Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội nhận được công văn số 2404/UBCK-QLCB ngày 17/4/2018 của Ủy ban chứng khohà nước về việc chấp thuận phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của NHA.

[NHA] Công bố thông tin Nghị Quyết HDQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

[NHA] Công bố thông tin Nghị Quyết HDQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của Ban Kiểm soát.

NHA: Công bố thông tin Quyết định của Ban Kiểm soát thông qua việc bổ nhiệm Bà: Đặng Thị Thu Phương giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2015-2020.

NHA Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

NHA - Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo

NHA: Báo cáo thường niên năm 2017.

NHA - Báo cáo thường niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Công bố Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm soát.

NHA: Công bố Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban Kiểm soát.

NHA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NHA Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian tổ chức Đại hội: 07 giờ 30 phút ngày 01 tháng 4 năm 2018. Tại hội trường Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - Cụm CN Cầu Giát, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam.