[NHA]_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng và bổ nhiệm phó TGĐ.

[NHA]_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi kế toán trưởng và bổ nhiệm phó TGĐ - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

[NHA]_Công bố thông tin Quyết định của Ban kiểm soát - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

[NHA]_Công bố thông tin Quyết định của Ban kiểm soát - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội về việc miễn nhiệm Trưởng ban kiểm soát và Thành viên ban kiểm soát đối với ông Tạ Ngọc Nhất; bầu ông Vũ Văn Đồng giữ chức vụ Quyền trưởng bản kiểm soát.

NHA: - Công bố thông tin Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: - Công bố thông tin Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát

NHA - Công bố thông tin đơn từ nhiệm của ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát và thành viên ban kiểm soát - Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

NHA: CBTT NQ HĐQT Số 01/2018/NHA/NQ-HĐQT ngày 30/01/2018 về việc thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2018.

NHA: CBTT NQ HĐQT Số 01/2018/NHA/NQ-HĐQT ngày 30/01/2018 về việc thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thưởng niên năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2018.

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.