NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022 về việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 03/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 09/03/2022 về việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 22/03/2022

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 22/03/2022

NHA: Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch LNST so với năm trước

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế so với năm trước

Thông tin hướng dẫn Cổ đông về đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

Thông tin hướng dẫn Cổ đông về đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021

NHA: CBTT Báo cáo tình hình quản trị; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2021

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị; Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty và Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2021.

NHA: Công bố thông tin BCTC Quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội: Công bố thông tin BCTC Quý 4 năm 2021 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước

NHA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

NHA: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

NHA: Thư ngỏ gửi Quý cổ đông và các nhà đầu tư

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội gửi Thư ngỏ đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư