NHA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán.

NHA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán.

NHA - Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung.

NHA - Công bố thông tin ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung. Theo đó ngày 21 tháng 8 năm 2017 là ngày giao dịch chứng thức số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.159.997 cổ phiếu.

NHA - Công bố thông tin Quyết định của HNX về việc chập thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin Quyết định của HNX về việc chập thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

NHA - Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung thay đổi: Tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10:1.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 đã được soát xét bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội số: 0208/2017/BCSX-KTV/HN ngày 04/8/2017.

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán.

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 147/2010/GCNCP-VSD-4 đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp.

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung thay đổi lần thứ 4

NHA: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung thay đổi lần thứ 4.

NHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn đến hết 30/6/2017

NHA: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn đến hết 30/6/2017

NHA - Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng ICD tại thị trấn Đồng Văn và xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên.

Ngày 26/7/2017 UBND tỉnh Hà Nam đã ký Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng ICD tại thị trấn Đồng Văn và xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên cho Liên doanh Nhà đầu tư: Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành Đạt và NHA.