NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05 thông qua sửa đổi Vốn điều lệ.

NHA Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Tổng công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung, Niêm yết bổ sung cho phần cổ phiếu phát hành.

NHA: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA

NHA: Công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của NHA

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

NHA - Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán thực hiện Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

NHA - Công bố thông tin Ký hợp đồng kiểm toán thực hiện Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

NHA - Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

NHA - Công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

NHA: Trả cổ phiếu thưởng, Trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2016

NHA: Trả cổ phiếu thưởng, Trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2016

NHA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và nhận cổ tức bằng tiền mặt.

NHA - Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2017.

Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 28/7/2017.

NHA - Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA - Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị nam Hà Nội

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị nam Hà Nội.