NHA - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NHA - Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành: 10%.

NHA Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

NHA - Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo

NHA - Báo cáo tài chính quý I năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Báo cáo tài chính quý I năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp thành lập Công ty cổ phần Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam

NHA - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp thành lập Công ty cổ phần Tân Cảng - Đồng Văn Hà Nam

NHA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

NHA - Báo cáo thường niên năm 2016

NHA - Báo cáo thường niên năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt ngày hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2017

NHA: Nghị quyết HĐQT thông qua chốt ngày hưởng quyền họp ĐHĐCĐ năm 2017 và Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.