NHA: NQ, BBH Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

NHA: NQ, BBH Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

NHA: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

NHA: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2014

Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội kỷ niệm 10 năm thành lập

Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập (26/3/2004 - 26/3/2014)

Ngày 25/03/2014, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Ngày 25/03/2014, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

NHA: Báo cáo thường niên 2013

NHA: Báo cáo thường niên 2013

NHA: NQ HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2014

NHA: NQ HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ TN 2014

[NHA]­_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

NHA: Báo cáo quản trị công ty năm 2013

NHA: Báo cáo quản trị Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội năm 2013

NHA: Báo cáo tài chính Quý IV/2013

NHA: Báo cáo tài chính Quý IV/2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

[NHA]­_Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013