NHA: Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát đã mua 50.000 CP.

NHA: Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng ban kiểm soát đã mua 50.000 CP.

[NHA] Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2016

NHA - Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA - Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 50.000 CP

NHA - Ông Tạ Ngọc Nhất - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 50.000 CP

NHA - Công bố thông tin Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

NHA - Công bố thông tin Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

NHA: Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng giám đốc đã mua 300.000 CP.

NHA: Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng giám đốc đã mua 300.000 CP.

NHA: Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT đã mua 300.000 CP.

NHA: Ông Nguyễn Văn Hùng - Thành viên HĐQT đã mua 300.000 CP.

Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Yên Lệnh

Đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Yên Lệnh

NHA - Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP

NHA - Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP

NHA - Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP

NHA - Ông Phạm Ngọc Duyến - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP