[NHA]_Nghị Quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty vào Công ty cổ phần Cảng Yên Lệnh

[NHA]_Nghị Quyết HĐQT của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội về việc tham gia góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty vào Công ty cổ phần Cảng Yên Lệnh

NHA - Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP

NHA - Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 300.000 CP

[NHA]_Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHÀ]_Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

NHA - Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Peter Eric Dennis

NHA - Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Peter Eric Dennis


NHA - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

NHA - Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo

NHA - Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 650.000 CP

NHA - Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 650.000 CP 

NHA - Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Peter Eric Dennis

NHA - Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Peter Eric Dennis.

[NHA] Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

[NHA] Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội

NHA: Ngày 12/4/2016 ngài PETER ERIC DENNIS – Cổ đông lớn của NHA đến thăm và làm việc tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA: Ngày 12/4/2016 ngài PETER ERIC DENNIS – Cổ đông lớn của NHA đến thăm và làm việc tại Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội