[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

[NHA]_ Thông báo tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

NHA- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc

NHA- Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA - Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 650.000 CP

Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 650.000 CP

NHA - Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 500.000 CP

Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 500.000 CP

NHA - Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - đã mua 500.000 CP

Ông Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - đã mua 500.000 CP

NHA - Báo cáo thường niên năm 2015

NHA - Báo cáo thường niên năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

NHA-Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Peter Eric Dennis

NHA-Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Peter Eric Dennis

NHA - Ông: Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP

Ông: Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - đăng ký mua 500.000 CP

NHA - Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng - đăng ký mua 500.000 CP

Nguyễn Hoàng Đạo - Kế toán trưởng Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội - đăng ký mua 500.000 CP

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

NHA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016