NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc - đã mua 36.700 CP

NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT,Phó Tổng Giám đốc - đã mua 36.700 CP

NHA: Báo cáo tài chính quý III/2011 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

NHA: Báo cáo tài chính quý III/2011 và giải trình chênh lệch lợi nhuận

NHA: Báo cáo quản trị Quý 3/2011

NHA: Báo cáo quản trị Quý 3/2011

NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

NHA: Ông Nguyễn Minh Hoàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200.000 CP

NHA: Báo cáo tài chính soát xét 2011

NHA: Báo cáo tài chính soát xét 2011

NHA: Giải trình chênh lệch quý II/2011

NHA: Giải trình chênh lệch quý II/2011

NHA: Báo cáo tài chính Quý II/2011

NHA: Báo cáo tài chính quý II/2011

NHA: Báo cáo tài chính Quý I năm 2011.

Báo cáo tài chính Quý I năm 2011 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA)

NHA: Ngày 10/5/2011, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung

Căn cứ văn bản số 11/2011/NHA/CV  ngày 27/04/2011 của Tổng công ty Đầu tư  Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu NHA niêm yết bổ sung theo Quyết định số 181/QĐ-SGDHN ngày 27/04/2011, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: