NHA: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

NHA: Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.

NHA: Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt Danh sách Cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu như sau:

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 01/2022/NHA/NQ-HĐQT ngày 05/01/2022 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua, thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

NHA: Công bố thông tin bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội công bố thông tin bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và phụ lục đính kèm như sau:

NHA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội nhận được Giấy chứng nhận số 335/GCN-UBCK ngày 31/12/2021 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp về việc Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 26/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long – Phó Tổng giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 26/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 31/12/2021 thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đắc Long – Phó Tổng giám đốc là Người phụ trách quản trị Công ty

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 25/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 thông qua kế hoạch và phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 25/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 thông qua kế hoạch và phương án vay vốn dài hạn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam như sau:

NHA: CBTT Công văn số 114/2021/NHA-CV ngày 06/12/2021 V/v: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 04/12/2021

20211206 - NHA - CV 114 ngay 06.12.2021 ve viec dinh chinh NQ HDQT so 23 ngay 04.12.2021_signed.pdf

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 24/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

NHA: CBTT Nghị quyết HĐQT số 24/2021/NHA/NQ-HĐQT ngày 06/12/2021 V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.