NHA_CBTT Ngày giao dịch bổ dung 2.500.000 cổ phiếu

NHA_CBTT  Ngày giao dịch bổ dung 2.500.000 cổ phiếu

NHA_Thông báo chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

NHA_Thông báo chốt danh sách dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2015

NHA_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

NHA_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

NHA_Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

NHA_Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ

NHA_Báo cáo thường niên 2014

NHA_Báo cáo thường niên 2014

NHA_Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung

NHA_Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung

Chấp thuận niêm yết bổ sung 265.000 cổ phiếu thưởng CBCNV

Ngày 13/02/2015, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội đã nhận được Quyết định số 89/QĐ-SGDHN ngày 11/02/2015 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung 265.000 cổ phiếu thưởng CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động của Công ty.

NHA_CBTT Nghị quyết HĐQT số 02

NHA_CBTT Nghị quyết HĐQT số 02

NHA_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

NHA_Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

CBTT_Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành

CBTT_Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết lưu hành